POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA

I. Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności została wydana przez Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk i jest skierowana do wszystkich użytkowników (dalej: "Użytkownicy") następujących stron internetowych:

http://pvinnowacje.pl/

http://pvinnovation.eu/

http://pvinnovation.online/

Administratorem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem Strony Internetowej jest Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk. 

Polityka Prywatności może być modyfikowana w celu uwzględnienia zmian w praktykach Administratora związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Administratora dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych.

Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie internetowej Administratora. Na górze strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

II. Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników

 1. Gromadzenie Danych Osobowych:

Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe Użytkowników, takie jak: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres pocztowy), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), dane biznesowe (stanowisko, dane firmy).

Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe Użytkowników w szczególności w następujących przypadkach:

 • 1) podanie Danych Osobowych przez Użytkowników (np. poprzez formularz kontaktowy, formularz zapisu do newslettera, wypełniania ankiet, kontakt mailowy);
 • 2) pozyskiwania Danych Osobowych od osób trzecich (np. kontrahentów, pośredników finansowych, podmiotów prawa, w tym organów administracji lub sądów);
 • 3) zabiegania lub proszenia Użytkowników o podanie Danych Osobowych o Użytkownikach, gdy Użytkownicy odwiedzają Stronę Administratora lub korzystają z jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub za pośrednictwem Strony Internetowej. Gdy Użytkownicy odwiedzają Stronę internetową, urządzenia i przeglądarki Użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i godziny połączenia ze Stroną oraz inne informacje techniczne dotyczące komunikacji), z których część może stanowić Dane osobowe. Podczas odwiedzania Strony, żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Administratora, bez uprzednio wyrażonej zgody Użytkowników. Tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tego powodu Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody na Stronie. Udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość korzystania z Serwisu. W niektórych przypadkach, bez wyrażenia takiej zgody, możliwość korzystania z Serwisu może być utrudniona lub niemożliwa.
 1. Przetwarzane Dane Osobowe

Kategorie Danych Osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora mogą w szczególności obejmować:

 • 1) Informacje identyfikujące: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), używane imię,
 • 2) Informacje kontaktowe: adres firmy (pracodawcy), numer telefonu, adres e-mail;
 • 3) Treść wiadomości: wszelkie komunikaty, zapytania, oświadczenia, poglądy i opinie na nasz temat, wysyłane przez Użytkowników lub publikowane w portalach społecznościowych

Przetwarzanie Danych Osobowych w mediach społecznościowych:

Administrator korzysta z profili typu Fanpage na portalach społecznościowych. Dane publiczne udostępniane przez Użytkowników w mediach społecznościowych mogą być wykorzystywane do:

 • 1) odpowiadania na prywatne wiadomości, które są kierowane do Administratora,
 • 2) prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 • 3) udostępniania postów Administratora osobom, które obserwują Fanpage,
 • 4) marketingu w celu informowania o usługach Administratora, w tym ewentualne posty sponsorowane, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników,
 • 5) robienia statystyk poprzez prezentowanie danych o wyświetlaniu postów Administratora, ich zasięgu, liczbie interakcji, demografii naszych obserwatorów; dane prezentowane nam przez właścicieli portali społecznościowych mają charakter statystyczny, ale powstają na podstawie obserwacji przez tę firmę zachowania Użytkownika na Fanpage'u Administratora.
 • 6) Na naszych stronach internetowych stosujemy obecnie przekierowania do następujących portali społecznościowych:

https://www.facebook.com/

https://youtube.com/

https://twitter.com/

https://linkedin.com/

 1. Podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych

Przetwarzając Dane Osobowe Użytkowników w celach wskazanych w niniejszym dokumencie, Administrator może powoływać się na jedną lub więcej podstaw prawnych, odpowiednio:

 • 1) 6 ust. 1 lit. a RODO - przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzedniej, dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody Użytkownika na Przetwarzanie;
 • 2) 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z Administratorem;
 • 3) 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • 4) 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z misją Administratora, która służy rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia się do rozwoju edukacji;
 • 5) 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów zarządzania, prowadzenia i promowania działalności Administratora i nie powoduje naruszenia interesów lub podstawowych praw i wolności Użytkownika.
 1. Cele przetwarzania danych osobowych.

Cele, dla których Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników są następujące:

 • 1) Strona Internetowa Administratora: prowadzenie i zarządzanie Stroną Internetową, prezentowanie jej zawartości; publikowanie informacji, komunikowanie się i współdziałanie z Użytkownikami, pracownikami i kontrahentami, a także potencjalnymi pracownikami lub współpracownikami, za pośrednictwem strony internetowej.
 • 2) Oferowanie Użytkownikom produktów i usług Administratora: prezentacja Serwisu i innych usług, komunikacja związana z usługami Administratora.
 • 3) Działania komunikacyjne i informatyczne: zarządzanie systemami komunikacyjnymi, działanie na rzecz bezpieczeństwa informatycznego oraz audyty bezpieczeństwa informatycznego
 • 4) Wykonywanie zadania w celu realizacji interesu publicznego Administratora tj. służącemu rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia się do rozwoju edukacji,
 • 5) Promowania działalności Administratora, w szczególności poprzez elektroniczny newsletter z informacjami handlowymi

III. Udostępnianie Danych Osobowych Osobom Trzecim

Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników:

 • 1) organom administracyjnym lub sądowym, na ich żądanie, w celu poinformowania ich o rzeczywistym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;
 • 2) osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, kontrahentom wykonującym czynności usługowe, z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te podmioty z mocy prawa;
 • 3) podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w imieniu Administratora bez względu na miejsce ich siedziby, zgodnie z wymogami punktu III poniżej;
 • 4) każdemu podmiotowi właściwemu do zapobiegania, dochodzenia, wykrywania lub ścigania czynów zabronionych lub wykonywania środków karnych, w tym zabezpieczania i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;

Podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe Użytkowników pozyskane za pośrednictwem Strony Internetowej jest firma perfekcyjneStrony.pl Łukasz Krzyżoszczak (NIP: 6991935805), będąca twórcą tej Strony Internetowej, a także świadcząca na rzecz Administratora usługi wsparcia technicznego w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej. Podmiot ten przechowuje i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników pozyskane podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej. Podmiot przetwarzający Dane Osobowe zapewnia pełne bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników poprzez zastosowanie innowacyjnych i adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Podmiot przetwarzający Dane Osobowe nie może wykorzystywać przekazanych mu Danych Osobowych Użytkowników do celów innych niż te, do których zostały mu powierzone przez Administratora. Administrator zawarł z podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe umowę powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, na podstawie której podmiot przetwarzający Dane Osobowe został zobowiązany do przestrzegania wymogów ochrony Danych Osobowych Użytkowników.

IV. Międzynarodowy transfer Danych Osobowych

Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać żadnych Danych Osobowych Użytkowników do państw trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych. W razie potrzeby niniejsza Polityka Prywatności zostanie zmodyfikowana, a przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników będzie możliwe wyłącznie na podstawie standardowych postanowień umownych, które Administrator wdroży przed przekazaniem takich Danych Osobowych. W takim przypadku Użytkownicy będą mogli zwrócić się o kopię standardowych warunków umownych stosowanych przez Administratora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie XI poniżej.

V. Ochrona danych osobowych

Administrator informuje, że wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnioną publikacją, nieuprawnionym dostępem oraz innymi bezprawnymi i nieuprawnionymi formami Przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie Dane Osobowe są przesyłane do Administratora w sposób bezpieczny.

VI. Dokładność danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki w celu zapewnienia, że:

 • 1) wszystkie Dane Osobowe Użytkowników, które przetwarza Administrator, są dokładne i w razie potrzeby aktualne;
 • 2) wszystkie Dane Osobowe Użytkowników, które przetwarza Administrator, a które są błędne (biorąc pod uwagę cel, w jakim są przetwarzane) zostaną usunięte lub poprawione bez zbędnej zwłoki.
 • 3) Administrator, w każdej chwili, może zapytać Użytkowników o prawidłowość Przetwarzanych Danych Osobowych

VII. Minimalizacja zakresu danych

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby zakres przetwarzanych Danych Osobowych Użytkowników był ograniczony do Danych Osobowych odpowiednio wymaganych do celów wskazanych w niniejszej Polityce.

VIII. Przechowywanie Danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • 1) w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 • 2) Dane będą przechowywane wg Instrukcji Kancelaryjnej oraz Instrukcji Archiwalnej obowiązującej w Instytucie.

IX. Prawa Użytkowników

W odniesieniu do Danych Osobowych Użytkowników, które są przetwarzane przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • 1) prawo dostępu do danych osobowych;
 • 2) prawo do sprostowania danych osobowych;
 • 3) prawo do usunięcia danych osobowych;
 • 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • 5) prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • 6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • 7) prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym.

Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkowników, Użytkownicy mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień Użytkowników wynikających z ustaw lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Aby skorzystać z jednego lub więcej praw Użytkownika lub zapytać o te prawa lub jakiekolwiek inne postanowienie niniejszej Polityki lub o Przetwarzanie jego Danych Osobowych, należy skontaktować się z Administratorem, korzystając z danych kontaktowych określonych w sekcji XII poniżej.

X. Pliki cookies

Administrator korzysta z następujących Stron internetowych:

http://pvinnowacje.pl/;

http://pvinnovation.eu/

http://pvinnovation.online/

Podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane są dane o Użytkowniku. Dane te obejmują adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies to pliki tekstowe o niewielkim rozmiarze wysyłane do komputera lub innego urządzenia końcowego użytkownika podczas przeglądania stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika, co umożliwia poprawę jakości świadczonych usług, poprawę wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz personalizację strony internetowej, tworzenie statystyk strony internetowej.

Administratorem plików cookies jest Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookies (lub zastosować odpowiednie ustawienie preferencji dotyczących ich stosowania przez przeglądarkę internetową, z której korzysta) poprzez wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie lub dostęp do plików cookies poprzez zapoznanie się z komunikatem o stosowaniu plików cookies podczas pierwszej wizyty w Serwisie, wybierając zgodę na wszystkie pliki cookies lub wybrane pliki cookies. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób wykorzystywania plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.

Administrator wykorzystuje wymienione poniżej rodzaje plików cookies:

 • 1) Pliki techniczne - pliki o znaczeniu krytycznym, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie i korzystanie z jej funkcji, np. dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie.
 • 2) Pliki wydajnościowe - pliki, które zbierają informacje o tym, jak użytkownicy korzystają ze Strony, jakie części Strony odwiedzają najczęściej.
 • 3) Pliki funkcjonalne - pliki, które rejestrują wybory dokonywane przez użytkowników (takie jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym mieszkają użytkownicy).
 • 4) Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn) mogą rejestrować informacje o użytkowniku, na przykład gdy użytkownik kliknie przycisk "Dodaj" lub "Lubię to" dla danej sieci społecznościowej podczas pobytu na Stronie internetowej. Usługodawca nie kontroluje witryn osób trzecich ani ich działań. Informacje o serwisach społecznościowych dostępne są na ich stronach.

Dane przekazane przez użytkownika lub zebrane automatycznie są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

 • 1) prawidłowe działanie, konfiguracja, bezpieczeństwo i niezawodność Serwisu,
 • 2) monitorowania stanu sesji,
 • 3) dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
 • 4) analizy, statystyki, badania i audytu wyświetleń Strony.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wykorzystywania plików cookies, prosimy o kontakt pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.

XI Newsletter

W przypadku, gdy Użytkownicy udzielą dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody na otrzymywanie newslettera Administratora, Administrator może przesyłać do Użytkowników elektroniczny newsletter z informacjami handlowymi dla celów promocyjnych i informacyjnych. Dane Osobowe przekazane Administratorowi w związku z subskrybowaniem newslettera będą wykorzystywane wyłącznie dla celów przesyłania newslettera. W każdej chwili Użytkownicy mogą zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez skorzystanie z opcji rezygnacji zawartej w newsletterze, korzystając z linku opt-out znajdującego się w stopce wiadomości mailowej lub kontaktując się w inny sposób z Administratorem.

Otrzymane od Użytkowników Dane Osobowe Administrator będzie przechowywać wyłącznie w powyższym celu i przez okres, przez jaki Użytkownicy subskrybują newsletter oraz dopóki Użytkownicy nie wycofają swojej zgody na subskrypcję newslettera.

Newsletter jest dystrybuowany przez Administratora. Podmiot przetwarzający również zapewnia pełne bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich i najnowszych środków technicznych i organizacyjnych. Podmiot ten przechowuje i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników pozyskane w procesie rejestracji, tzn.: adres e-mail oraz, jeżeli dotyczy, adres IP i dane subskrybcji newslettera. Podmiot przetwarzający nie może wykorzystywać przekazanych mu Danych Osobowych Użytkowników do celów innych niż cele, dla których je otrzymał. Administrator zawarł z Podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie której podmiot ten został zobowiązany do przestrzegania wymagań dotyczących ochrony Danych Osobowych Użytkowników.

Przekazywanie Danych Osobowych Użytkowników związane z otrzymywaniem newslettera nie jest wymagane ani ze względów prawnych, ani umownych, nie jest również wymagane dla zawarcia żadnej umowy. Zatem przekazanie tych danych lub wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera nie jest dla Użytkowników obowiązkowe. Podstawę prawną do otrzymywania newslettera stanowi wyłącznie wyrażona przez Użytkownicy zgoda (art. 6 punkt 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W przypadku braku takiej zgody – newsletter nie będzie wysyłany.

XII. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub uwag dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych Użytkowników, w tym w celu realizacji praw, o których mowa w punkcie IX niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z:

 • 1) Administratorem Danych Osobowych: Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., +48 12 295 28 00
 • 2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności oraz klauzuli informacyjnej –12 grudnia 2022 r.