Oświadczenie w sprawie dostępności

Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk przy ul. Reymonta 25, 30-09 Kraków

Oświadczenie w sprawie przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności sporządzono dnia  9 grudnia 2022 r.

 

Dostępność portalu http://www.pvinnowacje.pl/

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej projektu nr NdS/545420/2022/2022 pt. „PV Innowacje - portal informacyjny o kierunkach badań, trendach i wdrożeniach w fotowoltaice” realizowanego w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk (http://www.pvinnowacje.pl/) zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności internetowych i mobilnych aplikacji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 oraz z uwzględnieniem wymogów dla podmiotów sektora publicznego. 

Strona internetowa projektu posiada także domeny:

http://pvinnovation.eu/

http://pvinnovation.online/


Status pod względem zgodności

Strona internetowa projektu nr NdS/545420/2022/2022 pt. „PV Innowacje - portal informacyjny o kierunkach badań, trendach i wdrożeniach w fotowoltaice” jest w pełni zgodna z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

1. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 9 grudnia  2022 r.

2. Metoda przygotowania oświadczenia: 

Deklarację sporządzono na podstawie dokumentacji dostarczonej przez wykonawcę strony oraz na podstawie samooceny wykonanej przy pomocy narzędzia do oceny dostępności stron internetowych: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://www.pvinnowacje.pl/ spełnia wymagania dostępności w testach tam ujętych w 100 %.

Strona zgodna jest ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk.


Informacje uzupełniające

1. Data publikacji strony internetowej http://www.pvinnowacje.pl/: grudzień 2022 r.

2. Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: -- r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz dostępności architektonicznej prosimy o kontakt z zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych (dr hab. Anna Wierzbicka Miernik; tel.: 122952800; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich


Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk 
ul. Reymonta 25
30-059 Kraków
Telefon: (+48) 12 295-28-00
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.imim.pl

 

Dostępność architektoniczna

Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk  przy ul. Reymonta 25, 30-09 Kraków

Do budynku prowadzi wejście przez bramę od ul. Reymonta. Do siedziby IMIM PAN prowadzi jeden schodek bez podjazdu dla wózków. Brak naprowadzeń dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Szatnia znajduje się po prawej stronie od wejścia.

W budynku brak windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na IIp. Prowadzą do niego schody bez platformy przyschodowej.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych. Nie ma opłat za parkowanie.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Dostępność architektoniczna

Laboratorium Fotowoltaiczne

Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk  przy ul. Krakowskiej 22,  43-340 Kozy

Do budynku prowadzi wejście przez bramę od ul. Krakowskiej. Do Laboratorium prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Brak naprowadzeń dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brak szatni, windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.